Олон улсын
харилцагчийн
үйлчилгээ

#Тосох, хүргэх үйлчилгээ
#Гадаад үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх хэсэг
#Мэс заслын дараах эмчилгээний хөтөлбөр