Миний хүссэн нүдний сэтэлгээ!

ДИЭЙ
НҮД ТОМРУУЛАХ СЭТЭЛГЭЭ

#урагш сэтлэх #арагш сэтлэх #дээш сэтлэх
#доош сэтлэх #ямар ч сэтлэлт #боломжтой

Хөөрхөн нүдтэй бол
ДИЭЙ!