Диэй
3 хэмжээст
капсул
Хөхний дахин хагалгаа

Зөвхөн Диэйд хийгддэг тусгай арга